ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lion Gym

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lion Gym en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Lion Gym. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 9% BTW.

Artikel 1: proefles
Indien u gebruik wilt maken van onze proeflessen, dient u dit vooraf aan te melden via de website en na betaling van € 7,50 via iDEAL zullen we contact met u leggen om een proefles af te spreken. Als uitzondering mag u het ook betalen per pin in de gym.

Artikel 2: inschrijving
Lid 1. U bent gezond om deel te kunnen nemen aan de lessen.
Lid 2. Aanmelding vindt plaats door het startformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het lidmaatschap vangt aan nadat Lion Gym het startformulier heeft ontvangen. Het abonnement start op de eerste dag van de nieuwe maand.
Lid 3. Bij inschrijving dient u zich te legitimeren door middel van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Lion Gym zal een notitie maken dat het originele identiteitsbewijs is gezien. I.v.m. de privacy maken wij geen kopieën.

Artikel 3: lidmaatschap
Lid 1. Bij een lidmaatschap bent u verplicht de contributie vooruit te voldoen, bij aanvang is dit inclusief de activatiekosten van € 34,50 per ingeschreven persoon. Voor de tarieven verwijzen we u naar onze website of de bijlage die bij inschrijving wordt verstrekt.
Lid 2. Overname van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Artikel 4: gewijzigde abonnement
Lid 1. Het lidmaatschap kan op elk moment eenzijdig worden aangepast, hierna genoemd: gewijzigde abonnement.
Lid 2. Indien het abonnement wordt gewijzigd, wordt u tenminste één maand van te voren op de hoogte gesteld van deze wijziging.
Lid 3. Een gewijzigde abonnement kan middels dezelfde wijze worden opgezegd als beschreven in artikel 7.

Artikel 5: clubpas
Lid 1. Bij de inschrijving ontvangt u een clubpas.
Lid 2. U dient voorafgaand de training de clubpas bij de ingang/ kantinebalie in te leveren. De clubpas dient na afloop van de training door u te worden opgehaald, tenzij er een openstaande rekening is, wordt enkel na betaling van het openstaande bedrag de clubpas aan u meegegeven.
Lid 3. Bij verlies of beschadiging van het clubpas wordt door Lion Gym een nieuwe clubpas in rekening gebracht. De kosten voor een nieuwe clubpas bedraagt €7,50.
Lid 4. U blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de clubpas.

Artikel 6: deelname aan de training
Lid 1. Het lid dient zich aan te melden via de Lion Gym app, welke te downloaden is voor zowel iOS & Android toestellen.
Lid 2. Voor het aanmelden via de Lion Gym app geldt dat het lid inschreven is als lid.
Lid 3.
Met de opgegeven e-mailadres en geboortedatum van het lid kan vervolgens ingelogd en aangemeld worden.
Lid 4. Het lid dient binnen een termijn van 1 maand na inschrijving te bezitten over eigen trainingsmaterialen.

Artikel 7: opzegging
Lid 1. Opzegging geschiedt door een schriftelijke verklaring of per mail.  Bij minderjarig, dan alleen door de ouder(s).
Lid 2. In de schriftelijke verklaring of mailbericht dient tenminste te zijn opgenomen:
a) Naam lid    b) Datum opzegging    c) Onder vermelding van diens handtekening    d) Indien per mail, richt u de mail aan; administratie@liongym.nl
Lid 3. Tijdens het eerste lidmaatschapsjaar geldt er een opzegtermijn van twee (2) maanden.
Lid 4. Na twaalf maanden dient u een opzegtermijn van een (1) maand te hanteren. Dit geldt tevens voor een gewijzigd abonnement.
Lid 5. Bij een opzegging na de 15de van de maand, gaat de opzegtermijn in per de 1ste dag van de volgende maand.
Lid 6. Zwangerschap betekent uitschrijven, omdat in deze situatie niet verantwoord gesport kan worden binnen Lion Gym.
Lid 7. Opzegging i.v.m. verhuizen ontslaat u niet van het betalen van de opzegtermijn.

Artikel 8: betaling
Lid 1. De contributie wordt door u voldaan via een automatische incasso door Lion Gym. Incasso’s vinden plaats in de eerste week van de nieuwe maand. Wijziging van betaling, zoals per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar geeft u een maand voor de nieuwe periode door.
Lid 2. Het overeengekomen bedrag dient ook te worden betaald. Indien u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de accommodatie, ontslaat u niet van het betalen van de contributie of uw periodieke bijdrage. Tenzij Lion Gym u van die betalingsverplichting heeft ontheven, welke moet blijken uit een door Lion Gym afgegeven schriftelijke verklaring of mail.
Lid 3. Bij een ingebrekestelling ontvangt u binnen 7 dagen een herinnering, indien er niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zal er  € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Lid 4. Indien u na een periode van vier weken nog steeds in gebreken bent gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, komen voor uw rekening.
Lid 5. Bij 2 keer storneren van de incasso wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, komen voor uw rekening.
Lid 6. Afwezigheid door u tijdens de trainingen ontslaat u niet van betaling van de contributie of uw periodieke bijdrage.

Artikel 9: wijzigingen in lestijden en feestdagen
Lid 1.
Lion Gym bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie en sportlessen, men zal zich daarnaar individueel dienen te richten.
Lid 2. De openingstijden worden vastgesteld door Lion Gym. Lion Gym is gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van
Lion Gym een uitzondering is gemaakt. Dit leidt niet tot vermindering, vermeerdering of teruggave van de contributie.

Artikel 10: veiligheid & aansprakelijkheid
Lid 1. U verklaart hierbij dat het gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor uw eigen risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door u zelf zal worden gedragen.
Lid 2. U verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van de schadevergoedingsactie tegen Lion Gym wegens vergoeding van kosten, schaden en interesse, als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van sportbeoefening, groepslessen, persoonlijke training, gebruik van faciliteiten, trainingsondersteuning, een programma of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het beschadigd raken van persoonlijke kleding en voorwerpen.
Lid 3. Lion Gym stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing/ beschadiging van de persoonlijke eigendommen.
Lid 4. Roken is nergens in het gebouw toegestaan.
Lid 5. Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen Lion Gym of het onder invloed zijnde van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering uit Lion Gym en intrekking van lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen, mede ook ter bescherming van andere leden voor, tijdens of na de sportlessen. Van restitutie van eventueel betaalde contributie is hierbij geen sprake.

 Artikel 11: persoonsgegevens
Lid 1. Lion Gym verwerkt de persoonsgegevens conform de AVG wetgeving van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Lion Gym kan het lid informeren omtrent nieuws en activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Lion Gym door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mail.
Lid 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand, waarin alle leden van Lion Gym zijn opgenomen. Lion Gym en medewerkers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
Lid 3. Het lid kan verzoeken om verbetering, aanvulling of wijziging van zijn/haar persoonsgegevens. Welk verzoek zal worden gehonoreerd, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Lid 4. Wijziging in uw persoonsgegevens dient u onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Lion Gym. Wanneer u dit niet doet zal de post van Lion Gym u niet bereiken, echter blijft de inhoud hiervan nog wel van toepassing.
Lid 5. De persoonsgegevens van het lid worden ten behoeve van een goede bedrijfsvoering zeven jaar bewaard in onze administratie.
Na de termijn van zeven jaar wordt deze vernietigd.

 Artikel 12: overige bepalingen & rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Lion Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen u en Lion Gym, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement in de gemeente waar Lion Gym is gevestigd. Door uw inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden en de huisregels van Lion Gym te accepteren, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke ten enenmale noodzakelijk zijn.

Overmachtsclausule
Door overmachtssituaties zoals ziektes, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregel(en), natuurgeweld of quarantaines is er sprake van overmacht (ook wel force majeure genoemd). Mocht Lion Gym in dergelijke situatie(s) terecht komen, zoals verplichte sluiting en plotselinge belemmering in de trainingen van Lion Gym, doet Lion Gym een beroep op overmacht. De periode waarin Lion Gym belemmerd wordt door een overheidsmaatregel zal duidelijk gecommuniceerd worden door Lion Gym, danwel door de overheid. Periodieke bijdragen worden gecontinueerd. Bij een opzegging dient u rekening te houden met de voor u geldende opzegtermijn.

BEN JIJ ER KLAAR VOOR OM

TE BEGINNEN BIJ LION GYM?